Omega-Psir

System Informacji Naukowej

slider

Archiwizuje dorobek instytucji

Presentuje osiągnięcia na świat

Ułatwia sprawozdawczość wewnętrzną

i zewnętrzną (PolOn, PBN, ORPD)

slider slider

Omega-Psir

Łatwy we wdrożeniu

Rozszerzalny o nowe typy zasobów

Adaptowalny wygląd

Elastyczny silnik raportów

Łatwa adaptacja struktury organizacyjnej

slider slider

Nie tylko repozytorium

Promuje pracowników i jednostki

Ułatwia odnalezienie ekspertów i zespołów

Przechowuje i udostępnia pełne teksty


"Każda instytucja - mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych - powinna wprowadzić zasadę deponowania wyników badań w repozytorium instytucjonalnym open access"

Budapesztańska Inicjatywa Open Access

O systemie

Nasza historia

Zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT opracował oprogramowanie, które pełni rolę repozytorium oraz zapewnia funkcjonalność wspomagającą pracę władz uczelni i pracowników naukowych. W oparciu o to oprogramowanie wdrożono Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Zawiera ona informacje o prowadzonych przez Politechnikę pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań finansowanych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich oraz o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia.

System pracuje produkcyjnie na Politechnice Warszawskiej od 2012 roku. System był rozwijany i wdrażany iteracyjnie, dzięki czemu od samego początku był konfrontowany z użytkownikami, co zaskutowało wypracowaniem wysokiej ergonomii pracy. Wdrożenie systemu wymagało też wypracowania nowych wewnętrznych regulacji. System wpłynął na pracę m.in. bibliotekarzy, personelu naukowego, dyrekcji instytutów, pracowników biur projektów i wielu innych. Obecnie korzysta z niego około 200 redaktorów. System jest równiez wizytówką Uczelni w zakresie zgromadzonego dorobku. Autorzy rozwiązania zostali uhonorowani Nagrodą Rektora za wdrożenie systemu na Uczelni.

Zainteresowanie innych instytucji sprawiło iż wypracowne zostało uniwersalne oprogramowanie OMEGA-PSIR, które skupia w sobie funkcjonalności systemów klasy Institutional Repository (IR) oraz klasy Current Research Information System (CRIS). Oprogramowanie to udostępniane jest bezpłatnie wraz z kodem źródłowym. Obecnie licencję na oprogramowanie podpisało już ponad 10 jednostek naukowych w Polsce. System cechuje wysoka elastyczność, co umozliwa łatwe dopasowanie do specyficznych potrzeb wdrażającej jednostki. Niektóre ze zrealizowanych przez nas wdrożeń wymagały dostarczenia specyficznych nowych funkcjonalności, na co zawsze jesteśmy gotowi.

Dzięki powstaniu klubu użytkowników systemu, którzy dotują i realnie wpływają na jego rozwój, system cały czas jest utrzymywany i intensywnie rozwijany. Szczególną troską otaczana jest zgodnośc z aktualnymi krajowymi normami prawnymi oraz standartami międzynarodowymi. System integruje się z wieloma systemami i wspiera rozliczne standardy. Należą do nich m.in. POL-on, WoS, CrossRef, OAI-PMH, Bibtex i wiele innych. Bieżącym wyzwaniem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej współpracę systemów wdrożonych w różnych jednostkach umożliwającą wymianę danych, wspólne prowadzenie baz i kompleksową analitykę.

Nasze Usługi

 • Instalacja systemu

  Dokładamy starań, aby system był łatwy do zainstalowania, udostępniamy też gotową maszynę wirtualną. Jesteśmy także chętni przeprowadzić instalację na infrastrukturze klienta. Ponadto Oferujemy możliwość instalacji i utrzymania w chmurze.
 • Doradztwo z zakresie wdrożenia

  Zainstalowanie oprogramowania nie wystarcza do rozwiązania problemów biznesowych. Kluczowe jest, aby oprogramowanie było faktycznie użytkowane i użytkowane poprawnie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy zasugerować, jakie rozwiązania organizacyjne powinny być przyjęte w jednostce, by korzyść z systemu była jak największa.
 • Wstępne napełnianie repozytorium

  Istotne jest, by świeżo zainstalowany system mógł prezentować odpowiednio duży zasób danych. System udostępnia mechanizmy importu danych, niemniej jednak w przypadku heterogenicznych źródeł danych o zróżnicowanej jakości - proces ten może być czasochłonny. Na podstawie istniejących zasobów klienta dokonujemy analizy, scalania i czyszczenia danych, a następnie załadowania do repozytorium. W przypadku braku danych u klienta potrafimy napełnić repozytorium danymi z systemu POL-On, a także bezpośrednio z sieci Internet
 • Ciągła aktualizacja i funkcjonalności na żądanie

  System Omega-Psir udostępniany jest za darmo. Niemniej jednak w ciągu roku dokonujemy czterech wydań nowych wersji zawierających korekty usterek, bogaty zestaw nowych funkcjonalności, a także adaptację do nowych wymogów prawnych, czy też aktualizację listy czasopism. W ramach członkostwa w klubie użytkownika i niewielkiej opłaty rocznej zapewniamy nie tylko wspomniane usługi, ale dajemy także możliwość realnego wpływu na plan rozwoju systemu. Dla niestandardowych wdrożeń, wychodzących poza bogate możliwości adaptacyjne systemu, oferujemy również usługi rozwoju oprogramowania pod indywidualne potrzeby klienta.
 • Wsparcie i szkolenia podczas użytkowania

  Oferujemmy pomoc w trakcie użytkowania systemu, w tym również usługę help desk. Służymy również szkoleniami dla autorów, redaktorów i bibliotekarzy, trenerów wewnętrznych, a także pracowników IT.

Nasi klienci

 • Centrum Onkologii Politechnika Warszawska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław University of Economics Wojskowa Akademia Techniczna
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław University of Economics Wojskowa Akademia Techniczna Centrum Onkologii Politechnika Warszawska

Cechy:

Ontologia bazy wiedzy

Baza wiedzy przechowuje wszelkie adekwatne dane dotyczące dorobku naukowego naukowców: publikacji, raportów, projektów, wdrożeń itp. W razie potrzeby ontologia może być rozbudowana. Wszelkie zasoby powiązane są ze sobą semantycznie, co daje możliwość realnej oceny działań naukowaych i bogate raportowanie.

Model danych

Model danych bibliograficznych odzwierciedla wymagania standardów międzynarodowych. Dla innych rodzajów danych model jest spójny z formatem CERIF. Ponadto model danych zorientowany jest na zmiany w czasie. Dlatego nie istnieje problem z tym, iż Autorzy zmieniają nazwiska: w opisie publikacji nazwisko jest takie, jakie było w momencie publikowania, ale wyszukać ją można zarówno według nazwiska starego jak i nowego

Wersjonowana baza danych

Świadomi tego, iż niektóre dane mogą być wrażliwe, np. ze względu na oceny pracowników, system wersjonuje każdy rekord w bazie, tak, iż jest możliwość zapoznania się z tym, jakie zmiany były dokonywane i przez kogo.

Pełne teksty w repozytorium

"Każda instytucja - mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych - powinna wprowadzić zasadę deponowania wyników badań w repozytorium instytucjonalnym o otwartym dostępie" (Budapesztańska Inicjatywa Open Access). Omega-PSIR posiada wszystkie funkcjonalności systemów repozytoryjnych, w szczególności umożliwia deponowanie i wyszukiwanie pełnych tekstów, co daje korzyści na wielu płaszczyznach.

Rozszerzalna struktura bazy wiedzy

Jeżeli zachodzi potrzeba zmian w strukturze danych, poprzez wprowadzanie modyfikacji w ontologii systemu możliwe jest rozszerzanie struktury repozytorium o dowolne obiekty lub nowe atrybuty. Bez konieczności programowania, a jedynie na podstawie opisu nowego obiektu system sam dostosuje bazę i przygotuje niezbędne formularze.

Wysoka ergonomia pracy

Kluczowa dla systemu jest kompletność i jednoznaczność danych. System oferuje szereg udogodnień pozwalających na efektywną pracę redaktorów - od wysoce ergonomicznych formularzy, po możliwości automatycznego wypełniania rekordów na podstawie identyfikatora DOI, czy importu danych (system akceptuje większość formatów importu danych uznawanych w świecie nauki).

Parametryzacja jednostki

System automatycznie nalicza punktację dorobku wg. reguł MNiSW i zgodnie z obowiązującą listą czasopism, pozwala generować sprawozdania, pozwala też przeliczyć punktację za dany okres w przypadku zmiany systemu parametryzacji. W systemie przechowywane są historyczne zasady punktacji, co pozwala wyliczać punkty wg. wcześniejszych zasad. W przypadku prac realizowanych przez kilka jednostek pozwala uwzględnić dystrybucję punktów pomiędzy jednostki i autorów.

Raporty

System zawiera liczne użyteczne raporty. Dla naukowców przygotowane są raporty dorobku pod kątem habilitacji i awansów, dla kierownictwa przygotowano formularze oceny pracowników, wykazy publikacji instytutów, analizy bibliograficzne itp. System korzysta z analiz cytowań wg. WoS i Google Schoolar (w planach Scopus).

Definiowanie nowych raportów

System pozwala w prosty sposób definiować własne zaawansowane wzory raportów tabelarycznych, które następnie użytkownik końcowy może wykorzystać do generowania raportów w formatach HTML, WinWord, czy PDF.

Ocena dorobku pracowników i jednostek

System pozwala realizować procedury oceny pracowników i jednostek zarówno wg. zasad MNiSW, jak i dowolnie przyjętych reguł. Elastyczny mechanizm definiowania reguł pozwala samodzielnie zmieniać algorytmy oceny dorobku bez konieczności modyfikowania oprogramowania.

Plany badawcze

System pozwala opracowywać plany prac badawczych. Utworzenie planu dla instytucji wraz z określeniem zadań, zespołów i horyzontu czasowego pozwala realnie zarządzać badaniami w jednostce, pozwala też weryfikować efekty prac w odniesieniu do planu.

Adaptacja wizualna systemu

System pozwala łatwo konfigurować ekrany wynikowe poprzez formatowania rekordów, sposobów sortowania wyników, budowania nagłówków itp. Przy podstawowej znajomości języków HTML i CSS można również dowolnie zmieniać oprawę kolorystyczną oraz układ stron. Formaty nie są na sztywno zakodowane w oprogramowaniu, ale trzymane są w bazie w formie definicji.

Wygląd systemu na poziomie podjednostki

Każda podjednostka, np. wydział, instytut etc., może być zainteresowana prezentowaniem swojego dorobku na swoich stronach. System umozliwia prezentowanie danych ograniczonych do podjednostki, w zindywidualizowanej oprawie graficznej, bezpośrednio na stronie podjednostki.

Elastyczny zapis struktury jednostki

System pozwala definiować strukturę uczelni w dowolnie wybrany sposób, z dowolnym poziomem hierarchii (wydziały, instytuty, zakłady, katedry itp.). Możliwa jest obsługa przypadków zmian organizacyjnych, takich jak łączenie jednostek, dzielenie, czy zmiany nazw.

Elastyczne reguły uprawnień

Dzięki możliwości definiowania grup użytkowników, ich ról i reguł uprawnień system może odwzorować dowolną strukturę organizacji pracy uczelni, z uwzględnieniem specyfiki podjednostek.

Łatwa integracja z sytemami uczelnianymi

Aby skutecznie realizować procesy biznesowe system powinien integrować się z szeregiem innych systemów jednostki. System Omega-PSIR przygotowany jest do takiej współpracy. W szczególności może współpracować z systemem kadrowym, centralnym uwierzytelnianiem, systemem USOS. Dzięki API REST oraz OAI-PMH jest integrowalny niemal z każdym współczesnym systemem.

Licencja

swipe or swipe
try to swipe this table to the left and next to the right
 • Plan Darmowy
 • za darmo
 • Możliwość instalacji na dowolnej liczbie własnych maszyn
 • Aktualizacja oprogramowania na ządanie 7000 PLN
 • Aktualizacja punktacji ministerialnych oraz bazy czasopism 2000 PLN
 • Aktualna baza konferencji
 • Instalacja* 2000 PLN
 • Wsparcie przez
  forum użytkowników systemu

 • propozycja umowy licencyjnej
 • PolecanyPlan Rozszerzony
 • 25 000 rocznie
 • Możliwość instalacji na dowolnej liczbie własnych maszyn
 • Dostęp do 4 aktualizacji w ciagu roku
 • Darmowa aktualizacja punktacji ministerialnych oraz bazy czasopism
 • Aktualna baza konferencji
 • Darmowa instalacja (nie obejmuje wdrożenia)
 • Wsparcie przez forum użytkowników systemu oraz email/telefon
 • Usuwanie awarii krytycznych* i innych awarii oprogramowania w ciągu jednego tygodnia
 • 20 godzin szkoleń lub konsultacji w pakiecie (np. w zakresie instalacji, definiowania raportów)
 • propozycja umowy subskrypcji aktualizacji
 • Plan Hostowany
 • Od 35 000 rocznie*
 • Jedna instancja hostowana na insfrastrukturze chmurowej
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania
 • Darmowa aktualizacja punktacji ministerialnych oraz bazy czasopism
 • Aktualna baza konferencji
 • Nie wymaga instalacji
 • Wsparcie przez forum użytkowników systemu oraz email/telefon
 • Usuwanie awarii krytycznych* w ciągu 48 godzin, a pozostałych awarii oprogramowania w ciągu jednego tygodnia
 • 30 godzin prac programistycznych w pakiecie (np. definiowanie raportów, usuwanie awarii)

Nasz zespół

team member
Henryk Rybiński
team member
Jolanta Stępniak
team member
Wacław Struk
team member
Jakub Koperwas
team member
Łukasz Skonieczny
team member
Michał Wasiluk

Kontakt

Instytut Informatyki PW

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Tel: +48(22) 234 7432,

Email: sekretariat[at]ii.pw.edu.pl

Web: omegapsir.ii.pw.edu.pl

Web: www.ii.pw.edu.pl

send us message

ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa, Polska